Στοιχεία έργου

Χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΧΡΗΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΥ ΔΙΧΤΥΟΚΛΩΒΟΥ ΣΕ ΠΛΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΙΧΘΥΩΝ» στο Μέτρο 3.5 «Πιλοτικά Σχέδια» του Επιχειρησιακού προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013.       Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Τ.Α.) κατά 75%.

Κωδικός Πράξης ΟΠΣΑΑ : 186738

Κωδικός Πράξης ΣΑΕ : 2014ΣΕ08680008

Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός : 258.796,90€

Δικαιούχος : ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Φορέας επιστημονικής παρακολούθησης : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ

Δημόσια δαπάνη : 80%

Φορέας χρηματοδότησης Δ.Δ. : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Βασική ιδέα ήταν η αξιοποίηση ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου σε πληθώρα εφαρμογών, υλικού όπως είναι ο ορείχαλκος, στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η ενδελεχής ανάλυση – διερεύνηση της συνολικής διαχειριστικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής απόδοσης της χρήσης ορειχάλκινου διχτυού για την εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας σε σύγκριση με την αντίστοιχη απόδοση συμβατικού διχτυού από πλαστικές ίνες.

Η σκοπιμότητα της πρότασης θεμελιώνεται από την αναγκαιότητα βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας εκτροφής των θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων με σκοπό τόσο την παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων, όσο και την αποτελεσματικότερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσα από τη χρήση καινοτόμων νέων υποδομών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Συγκριμένα πάρα το γεγονός του μικρού κόστους κατασκευής του συμβατικού διχτιού σε σχέση με το ορειχάλκινο, το συμβατικό έχει αρκετά μειονεκτήματα που άπτονται και της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

  1. Απαιτείται συχνή αλλαγή του διχτιού καθ’ όσον προσφέρει μεγάλη επιφάνεια στην οποία επικολλώνται θαλάσσιοι μικροοργανισμοί με αποτέλεσμα το κλείσιμο των ματιών του διχτιού και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του νερού. Μ’ αυτό τον τρόπο πολλαπλασιάζεται το εργατικό κόστος που απαιτείται για την αλλαγή του αφ’ ενός, και την διαδικασία του πλυσίματος και την επισκευή του αφ’ ετέρου.
  2. Το κόστος της διαδικασίας για τον εμποτισμό του διχτιού με antifouling είναι πολύ αυξημένο καθώς και το εργατικό κόστος είναι υψηλό αλλά και το κόστος του υλικού εμποτισμού επίσης.
  3. Επειδή το συμβατικό δύχτι είναι κατασκευασμένο από υλικά που έχουν μικρή αντοχή στην καταπόνηση ενδέχεται η λύση της συνέχειας του με αποτέλεσμα την διαφυγή των εκτρεφόμενων ψαριών. Το κόστος αυτών των διαφυγών είναι ιδιαίτερα μεγάλο για τον ιχθυοκαλλιεργητή ο οποίος υποχρεούται να χρησιμοποιεί δύτες για το έλεγχο και την επισκευή του διχτιού που πρέπει να γίνεται υποθαλασσίως. Η καταστροφή του διχτιού μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες όπως οι θαλασσοταραχή, οι θηρευτές ακόμη και τα ίδια τα εκτρεφόμενα ψάρια μπορεί να ανοίξουν τρύπες και να διαφύγουν.
  4. Η μικρή διάρκεια ζωής του συμβατικού διχτιού συντελεί δραματικά στην αύξηση του κόστους παραγωγής αφού τα δίχτυα χρειάζονται αντικατάσταση σε σύντομο χρονικό διάστημα.